Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)
serwisu www.kurs.statyka.com.pl

 

W związku z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przedstawione zostają informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego będą przetwarzane z poszanowaniem zasad wynikających z ww. rozporządzenia.

Czym są dane osobowe-definicja wg. RODO

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W ramach korzystania z naszego serwisu, w określonych sytuacjach będziemy przetwarzać niektóre z ww. danych dotyczących jego użytkowników. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba fizyczna, która korzysta z funkcjonalności naszej strony internetowej.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis

Administratorem przekazanych danych osobowych jest:

Wojciech Mazurek –prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OneRoad Wojciech Mazurek, z siedzibą: ul. Gen. K. Pułaskiego 47/14, 50-445 Wrocław, NIP 6652967547, REGON 367043338. Kontakt e-mail ws. przetwarzania danych: rodo@statyka.com.pl

Jakie dane osobowe zbieramy

W ramach prowadzonej witryny internetowej zbieramy informacje, które mogą zostać uznane za dane osobowe. W trakcie korzystania z naszego serwisu możemy pozyskać dane:

 • imię, nazwisko i adres e-mail przekazywane poprzez formularz zamówienia usługi/produktu – w celu zakupu usług/produktów oferowanych za pośrednictwem serwisu oraz relizacji umowy;
 • imię, nazwisko i adres e-mail - przekaznywane w celu założenia konta w serwsie i korzystania z zakupionej usługi;
 • imię, nazwisko i adres e-mail - przekazywane przez kupującego w razie korzystania z postępowania reklamacyjnego dotyczącego zakupionych produktów/usług lub prawa odstąpienia od umowy;
 • w drodze dobrowolnego przekazania nam danych bezpośrednio przez użytkownika, np. wysłanie wiadomości e-mail. W takim wypadku użytkownik przekazuje nam adres e-mail i samodzielnie decyduje o pozostałym zakresie przekazywanych danych osobowych;
 • w sposób zautomatyzowany, związany ze specyfiką prowadzenia serwisu w systemie teleinformatycznym. W tym zakresie automatycznie zbierane zostają dane dotyczące m.in. częstotliwości wizyt użytkownika na stronie www., adresu IP, przeglądarki internetowej itp. Więcej informacji o zautomatyzowanym zbieraniu danych znajduje się z punkcie dotyczącym stosowania plików cookies.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników służą, w zależności od określonej sytuacji:

 • zawarciu i realizacji umowy zawieranej za pośrednictwem serwisu (np. zakup kursu online, rozpatrzenie reklamacji, realizacj prawa odstąpienia od umowy),
 • nawiązaniu kontaktu, zgłoszeniu uwag, opinii dotyczących serwisu,
 • odpowiedzi na pytania, wymiany merytorycznych opinii dotyczących zawartości serwisu oraz nawiązaniu ewentualnej współpracy dotyczącej tematyki naszej strony internetowej

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c tj. w sytuacji gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Zasady przetwarzania danych osobowych

Stosując się do zasad rozporządzenia RODO przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu; prawidłowości; minimalizacji danych; ograniczenia przechowywania; integralności i poufności; rozliczności.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne

Zgoda na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna w celu: zawarcia i realizacji umowy lub nawiązania kontaktu i współpracy za pośrednictwem serwisu internetowego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dana osobowe są przechowywane przez nas w okresie zależnym od celu i sposobu ich przekazania.

W razie zawarcia umowy, nawiązania formalnej współpracy bądź innej sytuacji mogącej stanowić podstawę do dochodzenie roszczeń prawnych, dane osobowe będą przechowywane w okresie zdefiniowanym przez przepisy dotyczące czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienie osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, która przekaże dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisam ma prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 15-18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (art. 21 RODO),
 • przenoszenia tych danych (art. 20 RODO),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust 3 RODO).

W celu skorzystania z ww. uprawnień skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail rodo@statyka.com.pl - w temacie wiadomości wpisując „dane osobowe”.

Skarga do organu nadzorczego

Osoba, która przekazała swoje dane osobowe administratorowi, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO- Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia.

Przekazanie danych osobowych

W związku z faktem, że serwis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym funkcjonującym w sieci internetowej, pewien zakres danych przekazanych za jego pośrednictwem (np. dotyczących nr IP) zostaje zapisany w zasobach serwera prowadzonego przez podmiot trzeci za granicą RP (w tym w USA). W takim wypadku operator serwera zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich reguł i zabezpieczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim jedynie w sytuacjach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. organom sądowniczym) lub gdy realizowany jest obowiązek wynikający z umowy (np. powierzenie danych operatorowi pocztowemu w razie konieczności realizacji przesyłki).

W każdym wypadu dochowujemy wszelkich czynności mających na celu prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych.

Pliki cookies

Nasz serwis internetowy korzysta z tzw. plików cookies, o czym użytkownik zostaje poinformowany przy wejściu na stronę www.

Pliki cookies stanowią pewien zakres informacji (najczęściej krótki plik tekstowy) zapisywany w urządzeniu użytkownika. Tworzone są przez odwiedzane strony (za pośrednictwem przeglądarek internetowych) w celu dostarczenia ich operatorom pomocnych informacji, dotyczących m.in.  ustawień strony, statusu logowania, tworzeniu statystyk odwiedzin.

Pliki cookies stosowane są w celu udoskonalania i personalizacji stron internetowych, tak aby były w sposób maksymalne dopasowane do preferencji użytkowników.

Wśród plików cookies wyróżniamy tzw. pliki czasowe, usuwane po zakończeniu korzystania z przeglądarki www. oraz pliki trwałe, usuwane po upływie ich określonego terminu ważności lub do czasu usunięcia przez użytkowania.

Pliki cookies można wyłączyć korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy odnośniki do strony internetowych prowadzonych przez operatorów najczęściej używanych przeglądarek.

Informacje o plikach cookies i sposobie ich wyłączania /blokowania w poszczególnych, najczęściej  używanych przeglądarkach internetowych:

W celu uzyskania szerszej i bardziej szczegółowej informacji dotyczących plików cookies można odnieść się do szerokich tematycznych opracowań, zamieszczanych na serwisach internetowych, w tym np. na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

Powyższe odnośnik do stron www mają charakter poglądowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za podaną w nich treść informacji.

Wyłączenie plików cookies nie powinno wpłynąć negatywnie na sposób korzystania ze strony www. Każdy użytkownik ma prawo je wyłączyć zablokować lub usunąć już zapisane.

 

<p>Ta strona korzysta z plik&oacute;w cookies, kt&oacute;re można wyłączyć używając odpowiednich opcji we własnej przeglądarce internetowej. W razie braku wyłączenia ww. opcji strona będzie zapisywała na Twoim urządzeniu ww. cookies, w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika. Więcej o plikach cookies oraz sposobie ich wyłączenia można przeczytać w naszej <a href="https://kurs.statyka.com.pl/strona/polityka-prywatnosci,365">polityce prywatności</a>. Pamiętaj! Jeśli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki i zdecydujesz się na korzystanie z serwisu, akceptujesz dalsze używanie plik&oacute;w cookies.</p>

Akceptuję