Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY KURSÓW ONLINE
w serwisie kurs.statyka.com.pl 

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży kursów online dostępnych w serwisie internetowym www.kurs.statyka.com.pl, który prowadzony jest przez Wojciecha Mazurka – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OneRoad Wojciech Mazurek, z siedzibą: ul. Gen. K. Pułaskiego 47/14, 50-445 Wrocław, NIP 6652967547, REGON 367043338.

W Regulaminie zawarte zostały informacje dotyczące m.in. sposobu zawarcia umowy, warunków i rodzajów płatności, terminu realizacji usługi, postępowania reklamacyjnego.

Regulamin jest udostępniany w serwisie internetowym w formie umożliwiającej jego nieodpłatne odtworzenie, zapisanie lub wydruk.

Definicje Najważniejszych pojęć

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej przedstawiamy definicje najważniejszych z użytych w nim pojęć:

a) Kurs – kurs online stanowiący treści cyfrowe (materiały audio-wideo) niezapisane na trwałym (materialnym) nośniku, stworzony i sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego;
b) Serwis internetowy - strona internetowa dostępna pod adresem www.kurs.statyka.com.pl;
c) Sprzedawca - Wojciech Mazurek – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OneRoad Wojciech Mazurek, z siedzibą: ul. Gen. K. Pułaskiego 47/14, 50-445 Wrocław, NIP: 6652967547, REGON 367043338;
d) Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną, dokonująca zakupu za pośrednictwem serwisu;
e) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
f) Operator płatności – podmiot za pośrednictwem którego rozliczne są płatności: e-przelewem oraz kartą kredytową- tj. PayPro SA  (platforma przelewy24.pl);
g) Konto użytkownika - konto w serwisie, zakładane przez Kupującego podczas składania zamówienia, bądź zakładane przez Kupującego przed zakupem, za pośrednictwem, którego Kupujący otrzymuje aktywny dostęp do zakupionego kursu (po opłaceniu zamówienia).

Dane kontaktowe Sprzedawcy

Adres korespondencyjny: ul. Gen. K. Pułaskiego 47/14, 50-445 Wrocław
Nr telefonu kontaktowego: 608 330 919
Adres e-mail: kurs@statyka.com.pl

Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy umożliwia zakup kursów online– tj. zawarcia w sposób elektroniczny umowy sprzedaży treści cyfrowych niezapisanych na trwałych/materialnych nośnikach.
2. Zakres kursu oraz jego cena zostają wskazane bezpośrednio w serwisie, tak aby Kupujący mógł się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy.
3. W celu skorzystania z możliwości zakupu kursu, Kupujący powinien spełnić następujące wymagania techniczne:

 • posiadać urządzenie elektroniczne umożliwiające dostęp i korzystanie z sieci internetowej wraz ze standardowym oprogramowaniem i przeglądarką;
 • posiadać dostęp do sieci internetowej;
 • posiadać aktywny adres e-mail.

4. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto (tzn. uwzględniają podatek VAT).
5. Kupujący nie będzie dostarczał za pośrednictwem serwisu treści bezprawnych, ani w inny sposób zaburzał funkcjonowanie serwisu.

Procedura zawarcia umowy

1. W celu zakupu kursu, Kupujący korzystając z funkcjonalności serwisu, wybiera i zamawia kurs, a następnie opłaca jego cenę.
2. Kupujący nieposiadający konta w serwisie w trakcie składania zamówienia podaje w odpowiedniej rubryce swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wybrane przez siebie hasło - w celu utworzenia konta.
3. Kupujący posiadający konto w serwisie, w celu zakupienia kursu loguje się na konto przy użyciu swoich danych dostępowych i składa zamówienie.
4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia i uiszczeniem płatności Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
5. Aby sfinalizować zamówienie, Kupujący używa pola „zamawiam i płacę”, co spowoduje przeniesienie go na stronę operatora płatności – który umożliwia realizację płatności przez podmioty zewnętrzne.
6. Z chwilą skutecznego uiszczenia i przetworzenia płatności umowa o świadczenie usługi elektronicznej (dostarczenie treści elektronicznych) zostaje uznana za zawartą – a Kupujący rozpoczyna świadczenie usługi przekazując dostęp do kursu.
7. Na adres e-mail użytkownika przekazana zostaje informacja o aktywacji dostępu do kursu na koncie użytkownika.

Płatności

1. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności jedynie za pośrednictwem Operatora płatności –  e-przelewem lub kartą kredytową.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.

Otrzymanie dostępu do kursu i warunki korzystania z usługi

1. Sprzedawca udostępnia kurs, aktywując dostęp do kursu poprzez konto użytkownika, założone przez użytkownika przed lub w trakcie składania zamówienia.
2. Sprzedawca umożliwia odtwarzanie zakupionego kursu online, za pośrednictwem serwisu, po zalogowaniu się przez Kupującego na konto użytkownika.
3. Kupujący nie jest uprawniony do przekazywania dostępu do logowania na koncie podmiotom trzecimi.
4. Sprzedawca nie umożliwia pobrania kursu i zapisania go w pamięci urządzenia Kupującego.
5. W celu korzystania z kursu, Kupujący musi spełniać wymagania techniczne:

 • posiadać urządzenie elektroniczne wraz ze standardowym oprogramowaniem i przeglądarką, umożliwiające: stały dostęp i korzystanie z sieci internetowej oraz odtwarzanie plików audio-video w wysokiej rozdzielczości;
 • posiadać stałe łącze internetowe o parametrach umożlwiających odtwarzanie plików audio-video o wysokiej rozdzielczości w sieci internetowej;
 • posiadać aktywny adres e-mail.

6. Kurs zostaje udostępniony na czas określony wskazany przy zakupie kursu.

Konto użytkownika

1. W celu zakupu i korzystania z kursu Kupujący tworzy w serwisie konto użytkownika.
2. Kupujący może założyć konto użytkownika przed złożeniem zamówienia lub w trakcie jego składania.
3. W celu założenia konta użytkownika Kupujący podaje imię, nazwisko, adres e-mail oraz wybrane przez siebie hasło. Logowanie na konto wymaga każdorazowego podania ww. adresu e-mail i hasła. Sprzedawca nie odpowiada za podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych i związaną z tym niemożność zalogowania się na konto.
4. Sprzedawca nie ma dostępu do ww. hasła. Kupujący odpowiada za poprawność danych logowania.
5. Konto przypisane jest do Kupującego. Zabrania się udostępniania konta osobom trzecim.

Prawa autorskie

1. Sprzedający informuje, że posiada prawa autorskie i inne prawa twórcze do kursów online – a kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Kupujący jest uprawniony do korzystania z kursu jedynie do użytku prywatnego.
3. Zakupując kurs Kupujący nabywa licencję niewyłączną na czas określony do korzystania z kursu w zakresie: prywatnego odtwarzania jego treści za pośrednictwem serwisu.
4. Kupujący nie jest w szczególności uprawniony do kopiowania, publicznego odtwarzania, rozpowszechniania odpłatnego lub nieodpłatnego całości kursu lub jego części, - bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
5. W przypadku naruszenia ww. zasad, w szczególności nieuprawnionego rozpowszechniania kursu, Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej i karnej.

Ochrona danych osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne w celu zawarcia i realizacji umowy zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności serwisu.
2. Sprzedający zapewnia przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem aktualnych przepisów prawa.

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawiera umowę na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni –bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust 2. Poniżej.
2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy –zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy konsument poinformuje Sprzedawcę jednoznacznym oświadczeniem woli – przesyłając pismo pocztą na adres korespondencyjny lub skanem w wiadomości e-mail. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia (link).
4. W celu Zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez konsumenta ww. oświadczenia przed upływem prawa do odstąpienia od umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Odpowiedzialność Sprzedawcy i Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie usługi wolnej od wad.
2. Konsument w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania usługi jest uprawniony do złożenia reklamacji.
3. W celu złożenia reklamacji, konsument kieruje pisemną reklamację na adres e-mail sprzedawcy lub pocztą tradycyjną, wskazując następujące dane:

 • Imię i nazwisko;
 • datę;
 • adres e-mail używany na Koncie użytkownika;
 • przedmiot reklamacji z okolicznościami uzasadniającymi.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, stosując formę komunikacji, przy wykorzystaniu której reklamacja była złożona.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub brak możliwości korzystania przez Kupującego z kursu z przyczyn leżący po jego stronie lub po stronie podmiotów trzecich (np. awaria zewnętrznego serwera, zakłócenia w dostawie Internetu).
6. Z uwagi na specyfikę treści kursu, Sprzedawca zastrzega także, że nie odpowiada za sposób interpretacji rozwiązań w nich zawartych (np. sposobu przeprowadzania obliczeń), możliwość i skutki ich praktycznego zastosowania, wpływ wiedzy przekazanej w kursie na sytuację Kupującego (np. możliwość uzyskania pozytywnego zaliczenia egzaminu).

Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Sprzedawca informuje konsumenta, że w razie ewentualnego sporu, ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w tym celu:

 • Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • Zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 • Uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Więcej szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może uzyskać  m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl lub https://www.rf.gov.pl.
Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr - służy  ona rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca dołożył wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami. W razie niezgodności któregokolwiek postanowienia z prawem, Sprzedawcą będzie stosował w jego miejsce brzmienie zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.
3. W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostała jego część zachowuje moc.
4. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupujących, którzy zakupili kurs.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, poprzednia wersja będzie wiążąca dla umów zawartych w okresie jego obowiązywania- i dostępna w serwisie.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 września 2020 r.

 

 

<p>Ta strona korzysta z plik&oacute;w cookies, kt&oacute;re można wyłączyć używając odpowiednich opcji we własnej przeglądarce internetowej. W razie braku wyłączenia ww. opcji strona będzie zapisywała na Twoim urządzeniu ww. cookies, w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika. Więcej o plikach cookies oraz sposobie ich wyłączenia można przeczytać w naszej <a href="https://kurs.statyka.com.pl/strona/polityka-prywatnosci,365">polityce prywatności</a>. Pamiętaj! Jeśli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki i zdecydujesz się na korzystanie z serwisu, akceptujesz dalsze używanie plik&oacute;w cookies.</p>

Akceptuję